Objednávky: 607 688 696 Jelinková Andrea Technické informace: 777 147 308 Dokoupil Jiří

Obchodní podmínky

Jediná adresa pro zasílání reklamací, výměn a veškerou korespondenci:

DOK hunting s.r.o.

Chlupice 619

671 71, Hostěradice

Za zaslané zboží na jinou adresu neručíme, díky.

Obchodní podmínky
I.Všeobecná ustanovení
1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi internetovým obchodem Pro lovce.cz zastoupeným společností:
DOK hunting s.r.o., Chlupice 619 IČO: 10924795 (dále jen prodávající) a kupujícím.
2. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem, e-mailem nebo on-line) a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, e-mailem nebo on-line).
3. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné, mailové či on-line objednávky kupujícího.
4. Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění je dodávka zboží v internetovém obchodě Prolovce.cz (dále jen Zboží).

III. Kupní cena
1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena na základě ceníku uvedeném v on-line katalogu a nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.
2. Ceny v katalogu nebo ceníku jsou včetně DPH.
3. Cena Zboží napájeného baterií nezahrnuje cenu baterií, pokud není v katalogu uvedeno jinak.
4. Cena Zboží zahrnuje náklady na balení zboží.
5. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu. Cena dopravy je předem definována do hmotnosti 12kg. V ostatních případech bude kupující předem upozorněn na zvýšení ceny dopravy.
6. Náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtovány ve faktuře samostatně.
7. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
8. Minimální jednorázový odběr zboží je stanoven na částku 200,- Kč vč. DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží.

IV. Dodací podmínky
1. Dodací lhůta se stanoví: Zboží: Do 10 pracovních dnů V případě vyprodání skladových zásob toto prodávající oznámí kupujícímu.
2. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.
3. Místem plnění dodávky jsou prostory internetového obchodu Prolovce.cz.

V. Platební podmínky
1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.
2. Způsoby úhrad za Zboží:
a) Bankovním převodem
b) Dobírkou
3. Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího až po uhrazení sjednané ceny za dodané Zboží.
4. Kupní cena za dodané Zboží, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkami jiných osob.

VI. Ostatní podmínky
1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží až úhradou celé kupní ceny.
2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího písemným či emailovým sdělením. V takovém případě je prodávající oprávněn termín plnění prodloužit nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.
3. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.
4. Kupující je povinen při převzetí Zboží si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději následující den po převzetí, informovat prodávajícího, o skrytých vadách nejpozději do 6 měsíců.
5. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
6. Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, výměnou zboží, poskytnutím slevy nebo jiným způsobem sjednaným s kupujícím nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace.
7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží na straně kupujícího.
8. V případě, kdy prodávající uzná vadu zboží, nahradí kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci, nikoliv hodnotu dopravného.
9. Registrací kupující souhlasí ze zasíláním akčních nabídek formou emailu. Pokud si kupující nepřeje zasílat akční nabídky ohlásí toto emailem na adresu obchodu. Prodávající je povinnen kupujícímu vyhovět.
10. Vrácené, nebo reklamované zboží, je kupující povinen doručit bez zbytečného odkladu na adresu zvolenou prodávajícím, a to na své vlastní náklady. Prodávající pak na své náklady zasílá vyměněné zboží kupujícímu.

11. Při uplatnění reklamace má prodávající na vyřízení reklamace 1 měsíc od doručení vadného zboží, tato lhůta se ale může prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro opravu zboží (dodání náhradních dílů atd.). Prodávající sdělí prodloužení reklamační lhůty kupujícímu písemně, emailem, sms, nebo telefonicky. V tomto případě se jedná o lhůtu prodlouženou, kdy bude reklamace vyřizována delší dobu, než 1 měsíc a to dobu nezbytně nutnou k opravě zboží. Horní hranice prodloužené lhůty není stanovena. Prodávající má povinnost reklamaci zbytečně neprodlužovat.
 
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v souladu s těmito podmínkami či zákonem. Kupující může zejména odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy.
3. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
2. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.
3. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.                           
 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOK hunting s.r.o.     
Jednoduše a stručně: nikdo Vás nebude nikdy obtěžovat nevyžádanou poštou atd. Nikdy dobrovolně neumožníme
nahlížet do osobních údajů zákazníků. Tyto řádky níže jsou naší zákonnou povinností a jsou sepsány v nejširším možném rozsahu.    

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti  DOK hunting s.r.o.  IČ: 10924795,  zapsané  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Oddíl C, vložka 123656 se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a  zpracováváme  osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.    
   
Správcem  Vašich osobních údajů je  DOK hunting s.r.o.  IČ: 10924795,  zapsané  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Oddíl C, vložka 123656 (dále jen „správce“).    
Kontaktní údaje  správce jsou následující: adresa pro doručování Chlupice 619, 671 71, Hostěradice, adresa elektronické pošty obchod@prolovce.cz, telefon +420 777 147 308.    
    
Jaké osobní údaje zpracováváme?    
Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom mohli nabídnout kvalitní zboží a služby. Vzhledem k povaze služeb, které  JD hunt s.r.o.  poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:    Identifikační údaje : jméno a příjmení, oslovení, u podnikajících fyzických osob název obchodní firmy, IČO, DIČ, kontaktní osoba     
Kontaktní údaje : adresa pro zasílání objednaného zboží, fakturační adresa. Dále osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo.     
Historii nákupů     
Historii aktivit v e-mailových kampaních     
Cookies     
    
Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?    
V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje buď:    bez vašeho souhlasu  na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti     
pouze s vaším souhlasem,  pokud je pro konkrétní činnost souhlas nutný     
   
A. Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu     
( na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti)    
   
Účel zpracování: vyřízení objednávky    Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů, historie nákupů) v případě vyřízení objednávky je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Tyto údaje zároveň slouží ke komunikaci s vámi při vyřizování objednávky (např.chat) i ke splnění dalších požadavků, se kterými se na nás obrátíte - v tomto případě se jedná o zpracování z titulu oprávněného zájmu.     
Jestliže u nás objednáte zboží jako zástupce právnické osoby, je zákonným důvodem pro zpracovávání vašich osobních údajů (v rozsahu identifikační a kontaktních údajů, historii nákupů) oprávněný zájem, vyplývající z plnění smlouvy (vyřízení objednávky) s osobou, kterou zastupujete.     
Účel zpracování: vyřízení reklamace    Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů, historie nákupů) v případě vyřízení reklamace je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto údaje také slouží ke komunikaci s vámi ohledně reklamace i ke splnění dalších požadavků, se kterými se na nás při uplatnění reklamace obrátíte - v tomto případě se jedná o zpracování z titulu oprávněného zájmu.     
Účel zpracování: zasílání obchodních sdělení zákazníkům    Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů v případě přímého marketingu - zasílání newsletteru (v rozsahu e-mailová adresa) je skutečnost, že toto zpracování provádíme z důvoduoprávněného zájmu - v případě získání vaší e-mailové adresy prostřednictvím nákupu. Pokud se zpracováním vašich osobních údajů (e-mailové adresy) pro tento účel nesouhlasíte, máte vždy možnost ukončit zasílání newsletteru odhlášením se z odebírání newsletteru nebo požadavkem na e-mail: obchod@prolovce.cz     
Vysvětlení: Zpracovávat osobní údaje (např. e-mailovou adresu) bez souhlasu a posílat obchodní sdělení můžeme pouze našim zákazníkům. I po změně legislativy totiž můžeme uplatnit výjimku dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Konkrétně se jedná o § 7 šíření obchodních sdělení. V praxi to znamená, že pokud u nás někdo nakoupí, můžeme zpracovat jeho e-mailovou adresu a posílat na ni obchodní sdělení týkající vlastních a souvisejících výrobků a služeb. Nová legislativa tento důvod pojmenovává jako oprávněný zájem správce.      
Účel zpracování: zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen.    Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V  případě  vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.     
Účel zpracování: splnění právních povinností    
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách i reklamacích a to z důvodů dodržování zejména následujících předpisů:    Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník     
Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele     
Zákon č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty     
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví     
   
B. Zpracování na základě Vašeho souhlasu    
   
Účel zpracování: Zasílání obchodních sdělení zájemcům o novinky bez zákaznického vztahu – například na základě přihlášení se k odběru newsletteru.    Zákonným důvodem pro  zpracování  Vašich osobních údajů v případě přímého marketingu - zasílání newsletteru (v rozsahu e-mailová adresa) je skutečnost, že toto zpracování provádíme na základě vašeho souhlasu, který je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Udělený souhlas můžete kdykoliv zcela zdarma odmítnout na základě odhlášení se z odebírání newsletteru nebo požadavkem na e-mail: obchod@prolovce.cz     
    
Technická, organizační a jiná opatření vedoucí k zabezpečení osobních údajů.    Společnost  DOK hunting s.r.o.  , se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.     
Doba uložení osobních údajů    Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy v případě daňových dokladů a dokladů podléhajících právní povinností (např.faktury) nutných k vyřízení objednávky, je 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.     
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy v případě podkladů nutných pro vyřízení reklamace, je 1 rok od ukončení reklamačního řízení.     
V případě registrace na webu, přihlášení se k odběru newsletteru nebo objednání si katalogu budou Vaše osobní údaje správcem uloženy do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování), nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu.     
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy v případě zodpovězení Vašich dotazů na chatu je nejdéle 60 dnů od zodpovězení dotazu     
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy v případě hodnocení spokojenosti s nákupem je 10 dní u e-mailu, 1 rok u cookie     
Další příjemci Osobních údajů    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou přepravní společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a v případě souhlasu osoby zajišťující marketingové služby pro správce. Vždy volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili že budou dodržovat vysokou úroveň ochrany osobních údajů.     
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.     
    
Využívání souborů cookies a dalších technologií     
Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory - cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastavení vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat.     
Základní cookies jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky plnily své základní funkce. Tyto soubory umožňují navigaci na stránkách a použití vámi požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek, obsah košíku, přihlášení uživatele apod. Bez těchto cookies bychom nemohli poskytovat služby, které umožňují provoz těchto stránek.     
Analytické a výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky. Poskytují informace o navštívených oblastech webových stránek, o čase stráveném na stránkách, o výskytu případných problémů. Tyto cookies nemohou shromažďovat informace o aktivitách uživatele na jiných webových stránkách.     
Funkční cookies umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce - například jazyková nastavení.     
Práva subjektu údajů    Máte právo na přístup k osobním údajům, které vám umožňuje vyžádat si kopii svých osobních údajů, které  DOK hunting s.r.o.  o vás zpracovává.     
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.     
Máte právo na opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme jsou nepřesné či neúplné. Máte právo požádat o jejich aktualizaci či doplnění.     
Máte právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) za předpokladu, že nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány. Pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, nebo byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.     
Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů nebo pokud nás požádáte, abychom vybrané osobní údaje zpracovávali i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly poskytnuty.     
Máte právo na přenositelnost osobních údajů, kdy v případě automatizovaného zpracování osobních údajů vám budou tyto údaje poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.     
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení. Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk.Socora 27, 170 00 Praha 7. +420 234 665 111     
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.     
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.     
Všeobecné obchodní podmínky    
Všeobecné obchodními podmínky, který mi se  DOK hunting s.r.o.  řídí najdete na: http://www.lovecke-potreby.eu/obchodni-podminky/    
Závěrečná ustanovení    
DOK hunting s.r.o.  si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách     https://lovecke-potreby.eu/obchodni-podminky/
Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.    
Kontaktní údaje ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 777 147 308, obchod@prolovce.cz    
Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.    
Tyto řádky nabývají účinnosti dnem 1.6.2018    

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.